QIAN, Haifeng, Jiangsu University of Technology, China