MIAO, Jingguo, Sichuan Engineering Technical College