FAN, Lei Chun, Shandong Taishan Puhui Construction Co. Ltd., China