SOBOLEWSKI, Roman, University of Rochester, United States