JABLONSKI, Ryszard, Warsaw University of Technology, Poland