HAN, Shuaishuai, Material science and engineering, Tianjin university, Weijin road, Nankai district, Tianjin city, China