LAMPKE, Thomas, Technische Universität Chemnitz (Chemnitz University of Technology), Germany