FITIO, Volodymyr Mykhailovych, Lviv Polytechnic National University, Ukraine