ZHU, Yuanguang, Institute of Rock and Soil Mechanics, China