GU, Caoyang, Jiangsu Union Technical Institute, China