YANOVSKA, Elina, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine