YANOVSKA, Elina, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine