POKHMURSKA, Hanna, Chemnitz University of technology, Germany