YANG, Jianhai, School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University, China