RYABCHENKO, Kateryna, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine