MELNYK, Mariya, Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine