BEDNARSKI, Piotr, University of North Texas, United States