HE, Weizhong, Huaiyin Institute of Technology, China