CHEN, Xiaowei, Hebei University of Technology, China