QI, Xiaowen, School of Mechanical Engineering, Yanshan University, China