XIA, Xingchuan, Hebei University of Technology, China