CHEN, Zhaoxiang, School of Mechanical Engineering, Yanshan University, China