JIN, Zhiliang, Zhiliang JIN*, Xuqiang HAO, Shixiong MIN, Jing XU and Hong YUAN, China