CHEN, Guiqing, Fujian Chuanzheng Communications College, China