Klym, Halyna, Lviv Polytechnic National University, Ukraine