JANTARATANA, Pongsakorn, Kasetsart University Bangkok, Thailand