ZHU, Qiangqiang, Huaiyin Institute of Technology, China