CHERNYAVSKAYA, Svetlana, Latvian State Institute of Wood Chemistry, Latvia