JIA, Binghui, School of Mechanical Engineering, Nanjing Institute of Technology, China