KHADZHYNOVA, Svitlana, Technical University of Lodz, Poland